Вівторок, 11.12.2018, 03:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Нижньострутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 133
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Методична робота » методична робота

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ на 2015-2016 н.р.
[ Викачати з сервера (12.8 Kb) ] 16.11.2015, 21:42

                                                                                          Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА

 

ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

на 2015-2016 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

    

 

Навчальний процес — це ритм.

                                                                                      І завуч має працювати як годинник: хвилина,

                                                                                     година, місяць, семестр.

 

Серпень

Участь у доборі і розстановці педкадрів.

Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

Організація роботи класних керівників з офор­млення класних журналів.

Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

- методики проведення першого уроку;

- вимоги до заповнення класного журналу;

- єдині педагогічні вимоги до учнів.

Уточнення контингенту учнів по класах. Складання розкладу на І семестр. Підготовка шкільної документації.

Участь у серпневих методичних заходах ра­йону.

Огляд готовності навчальних кабінетів до но­вого навчального року.

Уточнення навчальних планів та програм.

Робота зі шкільним бібліотекарем.

Перевірка календарно-тематичних планів учи­телів школи.

Підготовка проектів наказів щодо організова­ного початку нового навчального року.

 

 

 

 

 

Вересень

Участь у складанні тарифікації.

Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором.

Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт  на І семестр.

Складання графіка чергування вчителів по школі.

Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

Організація додаткових за­нять.

Організація проведення вхідної діагностики .

            Складання статистичних звітів .

Коректування розкладу уроків.

Надання допомоги керівникам методоб'єднань з метою вдосконалення планування.

Перевірка особових справ учнів.

Уточнення списків учнів .

Інструктивно-методична нарада для нових учи­телів, індивідуальна робота з ними.

Організація і комплектування ГПД.

Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року.

Тематичний контроль, згідно з річним планом (р. «Внутрішкільний контроль»).

Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особлива увага моло­дим спеціалістам).

Перевірка техніки читання молодших школярів (кінець вересня).

 

 

 

 

 

Жовтень

Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять, ГПД, гуртків .

Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування; вибірково-поурочного планування; план роботи навчальних кабінетів; план позакласної роботи з предметів.

Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу спільно з бібліотекарем.

Контроль за технікою читання всіх вікових груп, у тому числі вибірково класи молодших школярів (контрольні класи).

Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

•  відвідання системи уроків з основних пред­метів -  у 4  та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

•   проведення контрольних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня знань учнів;

•   організація і проведення педагогічного кон­силіуму вчителів, що працюють у 5 класах, та класоводів, які випустили їх, з метою вироблення єди­них педагогічних вимог щодо наступності в на­вчанні.

Перевірка правильності ведення шкільної до­кументації.

Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників.

Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад, тижнів, методичного тижня.

Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечен­ня учнів навчальною літературою.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класі,11 класі.

Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні та об­дарованими дітьми.

Перевірка класних журналів та журналів факультативних, індивідуальних занять, гуртків.

Перевірка роботи предметних гуртків, факуль­тативів, курсів за вибором.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підго­товки і проведення творчого звіту вчителя.

Підготовка до участі у районних олімпіадах.

Організація та проведення конкурсу на кра­щого вчителя року.

 

 

 

 

 

Грудень

Контроль за навчально-виховним процесом.

Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи.

Складання плану роботи для вчителів на кані­кулах.

Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр.

Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності,  відвідування і дисципліни.

Підготовка розпорядження про закінчення I семестру  та проведення методичної роботи під час канікул.

Підготовка і проведення директорських конт­рольних робіт, наказ щодо наслідків та аналізу цих робіт.

Проведення співбесід з учителем щодо стану виконання навчальних програм, з класними керів­никами про підсумки роботи з учнівським колек­тивом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та уза­гальнення матеріалів.

Участь у районних олімпіадах.

Перевірка стану всеобучу (відвідування учня­ми школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

Проведення оглядів, конкурсів навчальної роботи учнів.

Проведення інструктивно-методичної наради щодо реєстрації учнів 11 класу на ЗНО.

Проведення батьківських зборів по темі «Аналіз ЗНО – 2012 та підготовка учнів до ЗНО -2013».

 

 

 

 

Січень

Участь у підготовці та проведенні педради.

Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема, практич­них, лабораторних робіт,  виконання ви­мог щодо ведення шкільної документації .

Складання розкладу уроків, графіка конт­рольних, практичних, лабораторних робіт,  на II семестр.

Участь у складанні графіка внутрішкільного керівництва та контролю на II семестр .

Уточнення графіка чергування вчителів та класів по школі.

Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; уза­гальнення матеріалів співбесід.

Перевірка календарного планування на II семестр.

Підготовка і передача до відділу освіти інфор­мації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчальним планом.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Робота з комплектування перших класів (відвідування дитсадків, екскурсія майбутніх пер­шокласників до школи, організація занять з дітьми, які не відвідують дитсадків).

Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах.

Класно-узагальнюючий контроль з метою пе­ревірки дотримання вчителями єдиних педагогіч­них вимог, навантаження учнів домашнім завдан­ням.

 

 

 

 

 

 

Лютий

Перевірка стану виконання навчальних про­грам та повторення навчального матеріалу (запи­си в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

Перевірка стану ведення зошитів учнями, кон­троль за цим з боку вчителів.

Контроль за виконанням єдиного орфографіч­ного і мовного режиму.

Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на но­вий навчальний рік.

Контроль ведення документації методоб'єднань.

Участь у роботі шкільних атестаційних комісій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

За узгодженням з директором, визначення вчи­телів, які працюватимуть у 5 класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особ­ливостями роботи в цих класах.

Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації.

Підготовча навчальна робота до складання пла­ну роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагаль­нення одержаної інформації).

Контроль за відвідуванням учнями занять.

Участь у підготовці та проведенні педради.

Створення робочої творчої групи для складан­ня плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

Контроль за організацією поточного та огля­дового повторення навчального матеріалу.

Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.

Складання графіка контрольних робіт  та додаткових занять і консультацій.

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

Контроль за навчально-виховним процесом.

Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації.

Підготовка документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.   Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів влітку.

Перевірка виконання навчальних програм.

Підготовка роботи з комплектування перших і десятих класів.

Класно-узагальнюючий контроль в 9, 11 кла­си з метою вивчення навчального навантаження на учнів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному на­вчальному році.

Рейд всеобучу.

Підсумки стажування, наставництва.

 

 

Травень

Контроль за навчально-виховним процесом.

Перевірка класних журналів з метою виявлен­ня ступеня виконання навчальних планів та про­грам.

Перевірка готовності екзаменаційних матері­алів у вчителів.

Перевірка готовності кабінетів до іспитів.

Перевірка проведення консультацій перед іспи­тами.

Перевірка ефективності проведення заключно­го повторення з предметів, які виносяться на іспити.

Підготовка матеріалів на засідання педагогіч­ної ради про допущення учнів до державної підсумкової атестації.

Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до іспитів і режимом їхнього навчального навантаження.

Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів у наступні класи.

Оформлення документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Підведення підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої творчої групи.

Аналіз підсумків роботи шкільних методоб'єд­нань, звіт керівників.

Організація огляду підручників, якими корис­тувались учні.

Аналіз рівня забезпеченості школи підручни­ками на наступний навчальний рік.

Складання графіка проведення навчальних екскурсій та виробничої практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

Контроль за організованим проведенням державної підсумкової атестації.

Перевірка оформлення екзаменаційної доку­ментації.

Підготовка звітів за рік (іспити, підсумки року).

Планування роботи на навчальний рік.

Перевірка записів в особових справах учнів.

Набір у перші та десяті класи.

Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот.

Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

Організація роботи щодо підготовки навчаль­ного матеріалу до наступного навчального року.

Попередній розподіл педагогічного наванта­ження (індивідуальні бесіди з учителями).

Підготовка та проведення випускного вечора.

 

 

Категорія: методична робота | Додав: andriy
Переглядів: 1889 | Завантажень: 508 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz